LUŽIANKY VČERA A DNES: GEOGRAFIA, OBYVATEźSTVO
Spracované pri príležitosti 900. výročia písomnej zmienky o obci, 5. výročia úmrtia Mons. Vincenta Malého a 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie dnešného Slovenska

Spracoval:
Doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc.

Lektorovala:
RNDr. Mária Šuňová, CSc.

OBSAH:

I. Úvod (+ mapa Lužianok) 7
II. Zoborské listiny ako základ devästého výročia prvej písomnej zmienky obcí Slovenska: Lefantovce - 900. rokov prvej písomnej zmienky (J.E. Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup - homília zo dňa 23.6. 2013) 9
III. Lužianky filiálka a farnos 13
IV. Mons. Vincent Malý, PhDr. h.c. - spoluautor troch encyklopedických diel v oblasti geografie relígií Slovenska 19
V. 7. septembra 2002 boli Lužianky svedkom významných a nevšedných udalostí 23
VI. Školstvo v Lužiankach 27
VII. Geografia Lužianok 33
VIII. Mená a priezviská obyvatežstva Lužianok 59
IX. Obrázky a čriepky z Lužianok (život v minulosti a dnes) 71
X. Súhrn - Összefoglalás - Summary 79
XI. Zdroje - LITERATÚRA 81

Publikácia má: 82 strán; 96 obrázkov; 3 mapy; 14 grafov; 29 tabuliek.

Plagát na stiahnutie

Otázky môžete posla na e-mail: patroc.sk@gmail.com

LUŽIANKY VČERA A DNES: GEOGRAFIA, OBYVATEźSTVO
LUŽIANKY TEGNAP ÉS MA: FÖLDRAJZ, LAKOSSÁG
LUŽIANKY THEN AND NOW: GEOGRAPHY AND POPULATION
Š doc. RNDr. Štefan Poláčik, CSc., 2013